Biodlarnas möjligheter att bedriva god biodling nu och i framtiden

Fyra föredrag, ett tema; Biodlarnas möjligheter att bedriva god biodling nu och i framtiden. Rapport från ett seminarium i Järna den 23 januari 2009.

Genom Biodynamiska Föreningens initiativ hade ett 50-tal biodlare samlats i Kulturhuset i Järna denna gråruggiga vinterdag för att höra föredrag om och samtala kring biodlingens förutsättningar i dagens och även morgondagens samhälle.

Seminariedeltagarna och de inbjudna föredragshållarna hälsades välkomna av Lasse Hellander från Biodynamiska föreningen och Kerstin Ebbersten, Jordbruksverket.

Sten Ebbersten

Det första anförandet, av professor Sten Ebbersten, belyste lantbrukskemikaliers inverkan på det ekologiska systemet. Genom studier redan för 40 år sedan hade professor Ebbersten påvisat den skadliga inverkan av vissa kemiska bekämpningsmedel på växtlighet som höstvete. Detta arbete hade dock visat sig så pass kontroversiellt att det inte kunnat fullföljas i större skala och i dag kan vi bara konstatera att med den information som finns nu hade professor Ebbersten rätt i sina slutledningar om att växterna påverkades negativt av medlen.

Agronom Kerstin Ebbersten talade sedan om avelsarbete med bin efter de riktlinjer som Jordbruksverket lagt fram i sin rapport om hur vi ska förbättra och stärka biodlingen i landet. ”Avelsarbete med bin måste utgå från binas biologi till exempel att bina lever i samhällen och drottningarna parar sig med ett stort antal drönare. Aveln av bin kan ha stor betydelse för samhällenas livskraft och förmåga att motstå stress, till exempel i form av olika sjukdomar. Felaktiga avelsmodeller kan leda till att samhällenas arbetsbin blir mycket nära besläktade, och detta kan enligt nyare forskning leda till att bisamhällena klarar stress sämre än samhällen med en stor genetisk variation mellan arbetsbina.” (Citatet hämtat från Jordbruksverkets hemsida.)

Kerstin Ebbersten arbetar mycket med denna fråga och har bland annat gjort ett arbete om binas inbördes släktskap, binas genetik, som kan läsas på Ekologisk Biodling.

Därefter talade Erik Österlund, biodlare och redaktör för ”Bitidningen”, om alternativa metoder i biodlingen.

Förmiddagen avslutades med diskussioner i arbetsgrupper om de tankar och funderingar vi biodlare fått under dagen och om de farhågor vi har inför framtiden.

Efter lunchen höll Gunter Friedmann, yrkesbiodlare med 600 samhällen och Michael Weiler, biodlare och författare, ett anförande om Demeter-biodling, den biodynamiska metoden. Båda bor i Tyskland.

Michael Weiler

Michael Weilers anförande blev nästan som en poesistund, när han fick oss biodlare att verkligen se bina och deras sätt att leva som de under de är. Han talade om bina som de enda levande varelser som söker sig från himlen till jorden – som exempel nämnde han bisvärmen som fäster tag i en liten del av taket i en hålighet i ett träd och som sedan hänger ner mot jorden som en klase. Bina bygger kolonier och dessa bygger sina egna vaxkakor med början i en liten del överst för att utöka nedåt. Han talade om bina som förbundna med allt som växer i naturen, genom sin pollinering, och om bina som återvinnare – bin i fritt tillstånd förbrukar ingenting som de inte sedan ger igen i någon form. Han nämnde även binas förmåga att alstra och hålla värme, de utvecklas i värme och de lever i värme och de kan också kontrollera denna värme på ett sätt som är unikt för honungsbiet. Och han nämnde även bidrottningens märkliga tillkomst – alla andra biceller är horisontella – bidrottningens lodrät, hon skapas i en cell med tak och väggar men med en öppning ner mot en bråddjup!

Michael Weiler sammanfattade binas liv och verk som ljus och värme – de börjar sina liv som genomskinliga vita varelser i mörkret i kupan på vaxkakor de byggt av det vax de alstrat av ljus och värme, de hämtar sin föda från solbelysta blommor under varma sommardagar och även om det är mulet kan de finna sin väg eftersom de känner solen genom molnen.

Efter denna inledning, då nog de flesta närvarande var fascinerade över binas fantastiska liv som varelse och organism, talade Gunter Friedmann om Demeterbiodlingens tanke och metod att ta tillvara dessa enastående varelsers inneboende kraft och förmåga och omsätta dem i en lönsam biodling med friska, starka bin. (En beskrivning av metoden kommer inom kort i en separat artikel här på biodlaren.com, ” Biodynamisk biodling – en kurs i dynamiskt samarbete bi/biodlare”.)

Seminariedeltagarna samlades åter för nya samtal i arbetsgrupperna och dagen avslutades med en gemensam diskussion.

Det här inlägget postades i Huvudartikel. Bokmärk permalänken.